Informatie-uitwisseling

Het FEC heeft een informatieplatform waarin voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld. In de FEC Publiek Private Samenwerking (FEC PPS) vindt er informatie-uitwisseling plaats binnen taskforces.

Hoe werkt informatie-uitwisseling binnen het FEC

FEC Informatieplatform

Het FEC heeft een informatieplatform, het FEC Informatieplatform, waarin voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld.

Het FEC Informatieplatform bestaat uit deelnemers van de 7 FEC-partnerorganisaties. Het doel van dit platform is om elkaars informatiepositie te versterken en indien nodig te komen tot (gezamenlijke) interventies, om zo de integriteit van de financiële sector te versterken. De uitwisseling van informatie vindt plaats na een verzoek tot informatieoverdracht of een informatieverzoek aan één of meerdere FEC-partners. Met dit verzoek tot informatie-uitwisseling geeft een FEC-partner het signaal af dat er mogelijk onderzoek nodig is met het oog op de integriteit van de financiële sector. Deze signalen kunnen alle onderwerpen van financieel economische criminaliteit betreffen en de informatie ziet op zowel subjecten als (meer algemeen) fenomenen.

Het uitwisselen van informatie gebeurt altijd binnen de bestaande juridische kaders; in alle gevallen geldt dat informatie uitsluitend wordt gedeeld als dit is toegestaan op basis van de wettelijke mogelijkheden van de desbetreffende partner(s). Om dat te borgen wordt voor de informatie-uitwisseling een uiterst zorgvuldige werkwijze gevolgd. De strikte afspraken die daarvoor gelden zijn opgenomen in het ‘FEC convenant 2014’ en het ‘Informatieprotocol 2019’. Belangrijk binnen de samenwerking is het GAZO principe: Geen Actie Zonder Overleg. Dit betekent dat de informatie die is verstrekt door een FEC-partner alleen na overleg door een andere FEC-partner kan worden gebruikt voor interventies.