2020 voor het FEC een jaar van investeren om meer impact te maken

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het vandaag gepubliceerde FEC Jaarverslag 2020.

Informatie en kennisuitwisseling

In 2020 is het in 2019 ingezette verbetertraject voortgezet om het informatieplatform beter te laten renderen. Met alle verbeteracties verwacht het informatieplatform in 2021 meer en kwalitatief betere signalen te behandelen. Ook is in het vierde kwartaal gestart met een thematisch overleg om de informatie-uitwisseling in FEC-verband op gemeenschappelijke thema’s te bevorderen, zoals op het thema ‘cryptocommunicatie’.

In de publiek-private samenwerking (PPS) is stevig ingezet op de kennisontwikkeling van fenomenen, met de ambitie om criminele geldstromen daarmee substantieel te beperken. Door krachten te bundelen in de kennisontwikkeling, kunnen witwas-fenomenen worden gemarkeerd met scherpe indicatoren. Scherpe indicatoren helpen de poortwachters om criminele geldstromen beter te detecteren.

Projecten

In 2020 is intensiever samengewerkt aan de projecten om tot concrete resultaten te komen. Zo hebben de FEC partners gedurende een half jaar tientallen signalen gedeeld van partijen die geen registratie bij DNB hadden aangevraagd. Meerdere van deze partijen zijn aangeschreven, waarna een aantal illegale aanbieders is gestopt met de dienstverlening. Dit is niet alleen van belang voor nakoming van die registratie, maar ook om misbruik van die sector voor witwassen te bestrijden. De goede samenwerking van de FEC‑partners op de cryptodiensten is effectief gebleken en zal zich dan ook voortzetten.

Het aantal meldingen van beleggingsfraude is gestegen en de detectie is verbeterd als gevolg van het informeren van bankmedewerkers over de kenmerken van beleggingsfraude. Dit informeren is gebeurd vanuit een FEC-project en zal voortaan periodiek plaatsvinden via de FECademy. Met dit informeren wordt beleggingsfraude eerder en beter gedetecteerd, met snellere interventie en snellere publiciteit, waardoor (verdere) schade voor consumenten wordt voorkomen.

Afhankelijk van de gekozen interventie kan een resultaat snel zichtbaar zijn of, bijvoorbeeld in geval van aanpak in het strafrecht, pas jaren later duidelijk worden. Samenwerken is vaak een zaak van lange adem. Het komt ook voor dat de uitgewisselde informatie wel is gebruikt bij de taken van de FEC-partners, maar dat dit geen interventie tot gevolg heeft. Het elkaar informeren is echter ook een belangrijk resultaat van de FEC‑samenwerking.